Montenegro Bosnia and Herzegovina Slovenia Croatia Latvia Belarus Uzbekistan Kazakhstan Armenia Azerbaijan Georgia Lithuania Ukraine Macedonia Serbia Bulgaria Germany Albania Czech-republic Slovaka Romania Moldova Tajikistan Kyrgyz Republic Estonia Russia Russia Poland

Koalicja KARAT skupia 63 organizacje działające na rzecz praw kobiet i sprawiedliwości społecznej z 25 krajów Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej.

Działamy na poziomie krajowym i międzynarodowym na rzecz zmian w polityce rządów, a także podniesienia świadomości społeczeństw w kwestii równouprawnienia.

Najnowsze

Wiadomości Koalicji KARAT

Raport z monitorowania wdrażania konwencji CEDAW w Polsce, efekt kilkunastomiesięcznej pracy Koalicji na rzecz CEDAW, został przedstawiony na konferencji prasowej 31 maja br. Raport powstał w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji”. Zachęcamy do zapoznania się z raportem „Raport. Wdrażanie zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet zawartych w Uwagach końcowych w sprawie połączonego siódmego i ósmego sprawozdania okresowego Polski”

31 maja ekspertka projektu Kinga Lohmann wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Potencjał kształcenia zawodowego w XXI wieku” w ramach konferencji „Pomorskie perspektywy zawodowe” organizowanej przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Kinga Lohmann mówiła o szansach zawodowych dla kobiet w zmieniających się warunkach pracy na skutek wprowadzania nowoczesnych technologii. Zachęcała do włączenia się pracodawców w działania na rzecz przełamywania stereotypów płci w szkolnictwie i na rynku pracy.

Relacja z konferencji

http://biznes.trojmiasto.pl/Pracodawcy-potrzebuja-zawodowek-Zawodowki-potrzebuja-odswiezenia-n102122.html

http://www.strefa.gda.pl/pl/aktualnosci/konferencja-pomorskie-perspektywy-zawodowe.html

 

19 maja ekspertka projektu Kinga Lohmann mówiła o problemie dyskryminacji dziewcząt w szkolnictwie zawodowym i kobiet z wykształceniem ZZ na rynku pracy w audycji Programu Czwartego Polskiego Radia.

Posłuchaj nagrania http://www.polskieradio.pl/10/4892/Artykul/1621499,Instytut-zatrudnienia-19-maja-godz-1200

 

Sytuacja w szkolnictwie zawodowym z perspektywy płci oraz kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym na rynku pracy były tematami konferencji „Szkolnictwo zawodowe dla kobiet a wyzwania rynku pracy” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Koalicja Karat 14 kwietnia b.r. w

Warszawie. W problematykę konferencji wprowadziła zebraną publiczność prof. Danuta      Duch-Krzystoszek, która opierając się na  badaniach przeprowadzonych przez Koalicję Karat w ramach projektu „Dyskryminacja krzyżowa. Płeć a szkolnictwo zawodowe”, wskazała na problem dyskryminacji dziewcząt w zasadniczych szkołach zawodowych (ZSZ) oraz kobiet z wykształceniem zasadniczym zawodowym (ZZ) na rynku pracy. Omówiła dane statystyczne GUS oraz wyniki wywiadów grupowych i indywidualnych z kobietami z wykształceniem ZZ, z których wynika, że szkolnictwo zawodowe jest bardzo silnie zmaskulinizowane  (ponad 70% uczniów ZSZ stanowią chłopcy), a gimnazjaliści, którzy decydują się na naukę w szkole zawodowej kierują się stereotypami związanymi z płcią w kwestii wyboru zawodu  (ponad 80% dziewcząt wybiera zawody administracyjno-ekonomiczne, a ponad 70% z nich te związane z usługami dla ludności, gdy niemal wszyscy chłopcy uczą się w zawodach inżynieryjno-technicznych i budowlanych). Czytaj więcej http://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/dyskryminacja-krzyzowa-plec-a-szkolnictwo-zawodowe/aktualnosci/

 

W ramach projektu „Zwalczanie dyskryminacji na terenie województwa” powstał przewodnik „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa . Standardy i dobre praktyki”, który może służyć pomocą w realizowaniu polityki równego traktowania nie tylko urzędom wojewódzkim, ale również innym zainteresowanym instytucjom.

 

6 kwietnia 2016 roku odbyła się w Warszawie konferencja podsumowująca projekt „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa”. Wydarzenie otworzyła przedstawicielka  Koalicji KARAT i minister Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania. Celem konferencji było przedstawienie wzajemnych doświadczeń, także w kontekście dalszej perspektywy, wynikających ze współpracy na rzecz równego traktowania ekspertek/ekspertów z Koalicji KARAT i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz pełnomocniczek wojewody ds. równego traktowania w województwach uczestniczących w projekcie. Spotkanie było dobrą okazją do poznania standardów przeciwdziałania dyskryminacji w urzędach, w tym także podstawowych wytycznych z tym związanych, i przykładów dobrych praktyk. Więcej na http://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/preventing-discrimination-in-the-regions-of-poland/aktualnosci/

 

31 marca 2016 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium podsumowujące monitoring wdrażania Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet prowadzony od listopada 2014 roku  przez Koalicję na rzecz CEDAW.  Spotkanie zorganizowane zostało przez Koalicję KARAT oraz Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem RPO. W wystąpieniu otwierającym spotkanie dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, podkreślił wagę, jaką ma dla niego problematyka praw kobiet. Odniósł się również do aktualnej sytuacji, która uwarunkowuje wdrażanie zaleceń Komitetu  sprawia, że energia społeczna, która mogłaby być wykorzystana do osiągania celów konwencji CEDAW, musi być kierowana na powstrzymywanie prób cofnięcia nas w tym procesie. Spotkanie podzielone było na dwie części, z których pierwsza poświęcona była przedstawieniu wniosków wynikających z Raportu z wdrażania zaleceń Komitetu CEDAW. więcej na http://www.karat.org/pl/programmes/womens-human-rights/cedaw-narzedziem-zwalczania-dyskryminacji/aktualnosci/

 

18 czerwca b.r. odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone realizacji przez Polskę zaleceń Komitetu CEDAW dotyczących zatrudnienia i sytuacji ekonomicznej kobiet w Polsce. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji na temat realizacji zaleceń ze strony przedstawicielek i przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektoratu Pracy, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koalicję Karat, Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji” finansowanego z Funduszy EOG. Relacja video ze spotkania dostępna jest w Aktualnościach Szczegółowy raport ze spotkania Raport_Okrągły Stół_sytuacja ekonomiczna

 

2 czerwca b.r odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu CEDAW dotyczących przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczestnicy spotkania wysłuchali informacji reprezentantek i reprezentantów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat zamierzeń i planów związanych z realizacją zaleceń. Spotkanie zostało zorganizowane przez Koalicję Karat, Koalicję na rzecz CEDAW we współpracy z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, w ramach projektu „CEDAW narzędziem zwalczania dyskryminacji” finansowanego z Funduszy EOG. Relacja video ze spotkania dostępna jest w Aktualnościach Szczegółowy raport ze spotkania Sprawozdanie_okragly_stol_przemoc

 

W zakładce Polska wobec zaleceń CEDAW  są już dostępne odpowiedzi części ministerstw i instytucji na listy i ankiety dotyczące realizacji Zaleceń Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Zalecenia te zawarte są w Uwagach Końcowych, które Komitet CEDAW skierował do Polski w listopadzie 2014 po rozpatrzeniu, podczas swojej 59. Sesji, sprawozdania okresowego polskiego rządu. Kolejne sprawozdanie okresowe Polska powinna przedłożyć Komitetowi w listopadzie 2018 roku.

 

23 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie „okrągłego stołu” poświęcone zaleceniom Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet w sprawie zdrowia kobiet i dziewcząt. Uczestnicy wysłuchali wypowiedzi przedstawicielek Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia na temat wdrażania przez te instytucje zaleceń Komitetu w obszarze między innymi dostępu kobiet do legalnej aborcji, antykoncepcji, opieki lekarskiej wrażliwej na kwestię płci,  badań prenatalnych i mammograficznych. Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji przedstawiła stanowisko MEN w sprawie edukacji seksualnej w szkołach realizowanej w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. W spotkaniu udział wzięła Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania oraz przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych. Przeczytaj sprawozdanie z obrad „okrągłego stołu” Sprawozdanie_okragly stol_zdrowie Relacja video ze spotkania dostępna w Akutalnościach

 

Są już dostępne tłumaczenia na język polski raportu alternatywnego przedłożonego Komitetowi CEDAW oraz  uwag końcowych Komitetu skierowanych do władz Polski po zapoznaniu się Komitetu z okresowym raportem rządu z wdrażania konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Raport alternatywny z wdrażania konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), Polska, 2014 Uwagi Końcowe Komitetu CEDAW